LC-DATA Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten met betrekking tot programmatuur, gedaan door of afgesloten met LC-DATA.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.3 Opdrachtgever doet, ondanks verwijzing daarnaar, afstand van zijn eigen algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. PRIJZEN EN BETALINGEN

2.1 De door LC-DATA opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W . en verzendkosten.

2.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2.3 Indien opdrachtgever het verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door de externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte bepaald wordt op minimaal 15% van het totale bedrag. LC-DATA behoudt zich het recht voor de toegang tot de software te blokkeren bij niet tijdig betalen van de factuur. De blokkering wordt opgeheven nadat de factuur voldaan is.

Artikel 3. LEVERING

3.1 De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de ontvangen bestelling. De software licentie voor het huidige schooljaar wordt uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de bestelling geleverd.

3.2 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van enige door hem als gevolg van de vertraging geleden schade. De opdrachtgever zal dan echter het recht hebben LC-DATA een redelijke termijn te stellen, waarbinnen als- nog levering moet worden nagekomen. Bij overschrijding van die termijn door LC-DATA heeft opdrachtgever het recht de overeen- komst zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft ook dan niet het recht op vergoeding van enig door hem geleden schade. Een eenmaal verstrekte licentie wordt nooit retour genomen indien niet aan de voorwaarden van opzegging wordt voldaan.

3.3 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate internetverbinding evenals adequate apparatuur voor het gebruik van de LC-DATA Software. LC-DATA is niet aansprakelijk voor het niet correct functioneren van de LC-DATA software, indien de apparatuur, het schoolnetwerk of de internetverbinding niet correct werkt.

3.4 Overmacht aan de zijde van LC-DATA schort de levertijd op zolang de overmacht duurt.

Artikel 4. RISICO

4.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 5. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Alle overeenkomsten dienen schriftelijk of per e-mail opgezegd te worden. Als bewijs van opzegging geldt in geval van een schriftelijke opzegging, de  bevestiging hiervan door LC-DATA, in geval van een aangetekende opzegging geldt als bewijs van opzegging, het bewijs van het aangetekend stuk.

5.2 De opdrachtgever neemt tot wederopzegging een dienst af, met een looptijd van een schooljaar, die jaarlijks voor 1 april voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kan worden opgezegd. Opzeggingen die na 1 april ontvangen zijn, kunnen niet meer tijdig worden verwerkt, waardoor de licentie en kosten nog een schooljaar doorlopen.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 LC-DATA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door hun programmatuur of andere materialen, hoe deze schade ook is ontstaan en van welke aard zij ook is, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van LC-DATA. LC-DATA is niet aansprakelijk voor de uitslag van de testen of van conclusies gebaseerd op basis van deze uitslag.

6.2 De bepaling in het vorige lid doet geen afbreuk aan de overige in de voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen van LC-DATA.

6.3 Opdrachtgever zal LC-DATA vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze geleden schade, in verband staande met of veroorzaakt door de van LC-DATA afkomstige goederen en diensten.

BEPALINGEN T.B.V. PROGRAMMATUUR

Artikel 7. PROGRAMMATUUR

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking  gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LC-DATA. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet publiceren, verveelvoudigen, kopiëren of anderszins toepassen. Ook het decompileren van de software is niet toegestaan. Het verspreiden van de inlogcodes in welke vorm dan ook is niet toegestaan. De toegang tot de LC-DATA software geldt alleen voor leerlingen en leerkrachten verbonden aan de locatie die licentiehouder is. Leerlingen dienen daadwerkelijk ingeschreven te zijn op de locatie waarvoor de licentie is verstrekt.Iedere locatie dient in bezit te zijn van een eigen licentie voor het gebruik van de software. Externen mogen geen gebruik maken van de LC-DATA software.LC-DATA behoudt zich het recht voor de toegang tot de software te blokkeren bij niet correct gebruik van de software door de opdrachtgever of door nalatigheid van de opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige wijziging in de programmatuur aan te brengen, noch enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur alsmede de naamgeving van de opdrachtgever in de programmatuur.

7.3 Het is LC-DATA toegestaan programmatuur-technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is LC-DATA tevens toegestaan aan opdrachtgever een in de tijd en plaats beperkte gebruikslicentie te vertrekken met betrekking tot door LC-DATA ontworpen en verstrekte programmatuur. LC-DATA draagt er zorg voor zowel het feit van de beperkte gebruikslicentie als hiervoor bedoeld, alsmede het tijdstip waarop de gebruikslicentie eindigt aan opdrachtgever voor het aangaan van de koop mede te delen. Het is opdrachtgever niet toegestaan de beveiliging alsmede de vastgestelde gebruikslicentie van de geleverde programmatuur te verwijderen of te ontwijken.

7.4 Met betrekking tot geleverde programmatuur verkrijgt opdrachtgever slechts een niet overdraagbaar in tijd en plaats gelimiteerd gebruiksrecht ten behoeve van intern gebruik voor leden van het eigen bedrijf, vereniging, stichting of instelling. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door LC-DATA geleverde programmatuur voor gebruikers toegankelijk te maken via internet. Het is opdrachtgever eveneens niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te Aan woordenlijst toevoegen, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.

7.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van verveelvoudiging van de programmatuur en bijbehorende documentatie al dan niet voor eigen gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.6 LC-DATA is niet aansprakelijk bij het uitvallen, of niet correct werken van de servers waarop de LC-DATA software geïnstalleerd is. Ook is LC-DATA niet aansprakelijk bij verlies van gegevens binnen de LC-DATA licentie door welke oorzaak dan ook.

7.7 Scholen dienen zelf de gegevens van de eigen school te onderhouden. Hieronder verstaan we het al dan niet verwijderen van de gegevens. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de in de LC-DATA opgeslagen gegevens.LC-DATA is niet aansprakelijk voor openbaarmaking van de leerlinggegevens op welke wijze dan ook. Bij beëindiging van de licentie wordt de toegang tot de LC-DATA software geblokkeerd na afloop van het licentiejaar. Ook worden de leerlinggegevens binnen twee maanden na afloop van de licentie verwijderd.

LC-DATA