Profielwijzer 

Profielwijzer is een profielkeuze-programma, gebaseerd op het inrichtingsbesluit van de Vernieuwde Tweede Fase V.O. Na een korte interessetest en een korte vaardigheidstest en het raadplegen van de studies HBO en WO, kiest de leerling allereerst een van de vier profielen.  Vervolgens vult hij het algemene deel en het profiel-verplichte deel aan met een of meer vakken of schoolverplichte vakken of onderdelen.  De lijst met keuzevakken kan vooraf met Inlog Decaan worden toegesneden op de keuze-situatie van elke afzonderlijke school.  

Voorts kan aan het eind van het programma een volledige profielkeuzeformulier worden afgedrukt.

De keuzegegevens van de leerling worden automatisch op schijf opgeslagen en kunnen naderhand weer worden geraadpleegd en afgedrukt met Inlog Decaan.  Ook kan hiermee na een keuze-sessie een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen per afdeling, klas of datum. 

Doelgroep : leerlingen middenbouw HAVO - VWO.  

 

INLEIDING  

Een keuze-programma dat gebaseerd is op het Inrichtingsbesluit Tweede Fase VO.

Na het maken van een korte interessetest en vaardigheidstest en na raadpleging van studies HBO en WO, kiest de leerling een profiel en vult dit aan met een of meer vakken in het vrije deel. 

Doelgroep: middenbouw HAVO en VWO. 

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN 

 

DEEL I : KEUZE PROFIEL  

* In de inleiding van Profielwijzer wordt uitleg gegeven over de profielkeuze in de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs (HAVO en VWO).  

* Korte interessetest: de leerling geeft bij 30 vragen de mate van belangstelling aan m.b.t. beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de vier profielen.  

* Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij 30 vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de vier profielen.  

* Na elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* Mogelijkheid de HBO-WO-opleidingen te raadplegen, gerangschikt naar de vier profielen. Deze zijn voorzien van de toelatingseisen HBO en WO.  

* Een complete lijst van alle Hogescholen en Universiteiten met online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Nadat de leerling zich een beeld heeft gevormd van de opleidingen die horen bij de vier profielen, geeft hij de mate van belangstelling aan voor de vier opleidingsgebieden.  

* Na de interessetest, de vaardigheidstest en het raadplegen van de opleidingen, verschijnen per profiel de waarderingsscores voor deze drie onderdelen, op grond waarvan de leerling een keuze maakt voor één van de vier profielen.  

 

DEEL II : INVULLING PROFIEL  

* Allereerst verschijnen de vakken van het algemene deel, waarin de VWO-leerling nog een M V T of La/Gr (gymnasium) moet kiezen.  

* Daarna worden de profiel vakken getoond, waarbij de leerling in elk profiel nog een, twee of drie extra keuzes maakt, afhankelijk van het gekozen profiel.  

* In het vrije deel kiest de leerling tot slot minimaal 1 examenvak, eventueel aangevuld met onderdelen ter beoordeling van de school.  

* De lijst met keuzevakken in het vrije deel bestaat uit profielvakken en de daarnaast door de school aangeboden vakken en activiteiten van het vrije deel, waarbij de decaan via Inlog Decaan het aanbod per profiel kan aanpassen aan het schoolaanbod.  

* Tijdens het invullen van het vrije deel kan de leerling informatie opvragen over zowel het betreffende vak, als de eisen vervolgopleidingen HBO-WO.  

* Scores, gekozen profiel en vakken kan de leerling op een apart score-formulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio.  

* Het programma Profielwijzer slaat automatisch scores, profiel en vakken op, zodat de decaan deze via Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kan raadplegen en afdrukken.  

* Tevens kan hiermee na afloop van een keuze-sessie een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen per profiel of vak gerangschikt naar klas, afdeling (Havo of Vwo) of datum.