Leerwegwijzer

 

Gemengde en KB-leerweg, nieuw

Leerwegwijzer is een keuzeprogramma dat gebaseerd is op de Leerwegen voor het VMBO. Direct aan het begin van het programma kiest de leerling een leerweg en een van de tien profielen. Na het maken van een korte interessetest en een korte vaardigheidstest vult de leerling het profiel-verplichte deel in en rondt de invulling van het vakkenpakket af met de keuze van door de school aangeboden vakken in het vrije deel. 

Voorts kan aan het eind van het programma een volledige scoreformulier van de gemaakte keuzes worden afgedrukt. De keuzegegevens van de leerling worden automatisch op schijf opgeslagen. De decaan kan deze naderhand raadplegen en afdrukken met Inlog Decaan. 

Ook kan hiermee na een keuze-sessie een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen per afdeling, klas of datum. 

 

INLEIDING 

Een keuzeprogramma dat gebaseerd is op de Leerwegen VMBO. Na het bepalen van de leerweg, maakt de leerling een korte interessetest en een korte vaardigheidstest.

Doelgroep: middenbouw VMBO. 

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN 

 

DEEL I : TESTEN 

* In de inleiding van Leerweg-wijzer kan de leerling een heldere uitleg opvragen over de Leerwegen VMBO. 

* Korte interessetest: de leerling geeft bij 48 vragen de mate van belangstelling aan m.b.t. beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de MBO opleidingsdomeinen. 

* Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij 48 vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de MBO domeinen. 

* Na elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren. 

* Mogelijkheid de beroepen en opleidingen te raadplegen, die horen bij de opleidingsdomeinen. 

* Een volledige lijst van alle ROC's en AOC's van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen. 

* Na de interessetest en de vaardigheidstest, verschijnen per domein de waarderingsscores voor deze  onderdelen, op grond waarvan de leerling zijn vakkenpakket verder invult. 

 

DEEL II : INVULLING VAKKEN 

* Eerst verschijnen de vakken van het algemene deel, waarin de leerling een kunstvak moet kiezen. 

* Dan worden de profiel-verplichte vakken getoond, waar de leerling - afhankelijk van het gekozen profiel - een keuze moet maken. 

* Tot slot kiest de leerling vakken in het vrije deel. Met Inlog decaan, kan de decaan het schoolaanbod van vakken afstemmen op de schoolsituatie. 

* Scores, gekozen leerweg, profiel en vakken kan de leerling op een apart scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigene-portfolio. 

* Het programma Leerweg-wijzer slaat automatisch scores en keuzes op, zodat deze met Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt. 

* Met Inlog Decaan kan na afloop van een keuze-sessie  een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen van leerweg, profiel en vakken, gerangschikt per leerjaar, klas of datum.  

 

Theoretische leerweg, nieuw

Leerwegwijzer is een keuzeprogramma dat gebaseerd is op de nieuwe Leerwegen voor het VMBO. Direct aan het begin van het programma kiest de leerling een van de vier leerwegen. Na het maken van een korte interessetest, een korte vaardigheidstest en het raadplegen van de opleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs, kiest de leerling allereerst een sector en vervolgens een afdeling binnen deze sector (m.u.v. de theoretische leerweg).  

Tot slot worden de vakken gekozen in het verplichte sectordeel en de vakken/programma's in het vrije deel. 

De lijst met sectoren, afdelingen en vakken kan met Inlog Decaan worden toegesneden op de situatie van elke afzonderlijke school.  

Voorts kan aan het eind van het programma een volledige scoreformulier van de leerwegkeuze worden afgedrukt. De keuzegegevens van de leerling worden automatisch op schijf opgeslagen. De decaan kan deze naderhand raadplegen en afdrukken.  

Ook kan na een keuze-sessie een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen per afdeling, klas of datum.  

 

INLEIDING  

Een keuzeprogramma dat gebaseerd is op de Leerwegen VMBO. Na het bepalen van de leerweg, maakt de leerling een korte interessetest, een korte vaardigheidstest en raadpleegt vervolgens de opleidingsmogelijkheden van het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarna kiest hij op grond van deze drie gegevens een sector en evt. een afdeling. Tot slot maakt hij een keuze uit de verplichte en vrije vakken die door de school worden aangeboden.

Doelgroep: middenbouw VMBO. 

 

HOOFDPUNTEN 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT TWEE DELEN 

 

DEEL I : KEUZE SECTOR  

* In de inleiding van Leerweg-wijzer kan de leerling een heldere uitleg opvragen over de Leerwegen VMBO.  

* Korte interessetest: de leerling geeft bij 40 vragen de mate van belangstelling aan m.b.t. beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de vier sectoren.  

* Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij 40 vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de vier sectoren.  

* Na elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.  

* Mogelijkheid de beroepen en opleidingen te raadplegen, die horen bij de vier sectoren.  

* Een volledige lijst van alle ROC's en AOC's van waaruit online toegang tot de websites van de betreffende instellingen.  

* Nadat de leerling zich een beeld heeft gevormd van de opleidingen die horen bij de vier sectoren, geeft hij de mate van belangstelling aan voor de vier opleidingsgebieden.  

* Na de interessetest, de vaardigheidstest en het raadplegen van de opleidingen, verschijnen per sector de waarderingsscores voor deze drie onderdelen, op grond waarvan de leerling een keuze maakt voor één van de vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw 

 

DEEL II : INVULLING SECTOR  

* Van de gekozen sector verschijnen nu de afdelingen die door de school worden aangeboden. Hier maakt de leerling een afdelingskeuze eveneens op grond van zijn belangstelling en vaardigheid m.b.t. de verschillende afdelingen (m.u.v. de theoretische leerweg, waar geen afdeling wordt gekozen). 

* Vervolgens verschijnen de vakken van het algemene deel, waarin de leerling een kunstvak moet kiezen.  

* Dan worden de sector-verplichte vakken getoond, waar de leerling eveneens een keuze moet maken m.u.v. de sector Techniek.  

* Tot slot kiest de leerling vakken en afdelings- of sectorale programma's in het vrije deel. Met Inlog decaan, kan de decaan het schoolaanbod van vakken per sector afstemmen op de schoolsituatie.  

* Tijdens het invullen van het vrije deel kan de leerling informatie opvragen over de inhoud van het vak en over de vervolgopleidingen na het VMBO.  

* Scores, gekozen leerweg, sector, afdeling en vakken kan de leerling op een apart scoreformulier afdrukken en opslaan in zijn eigen e-portfolio. 

* Het programma Leerweg-wijzer slaat automatisch scores en keuzes op, zodat deze met Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt.  

* Met Inlog Decaan  kan na afloop van een keuze-sessie een overzicht worden verkregen van de keuze-totalen van leerweg, sector, afdeling en vakken, gerangschikt per leerjaar, klas of datum.