Programma's VMBO

Deze programma’s  zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen in het MAVO en VMBO. Daarnaast worden de testen toegepast bij studenten in het MBO, die tijdens hun studie van keuze willen veranderen.

De programma’s hebben een heldere en doorzichtige structuur, waardoor leerlingen en studenten zonder enige uitleg vooraf zelfstandig aan de slag kunnen. 

Het volledige software-pakket van LC-DATA is ingedeeld in een tweetal licenties: een voor het VMBO met doorstroom naar HAVO of het MBO en een voor HAVO/VWO met doorstroom naar HBO of WO. Elke licentie omvat een interessetest, een geschiktheidstest en een leerweg-/profiel- keuzeprogramma.

Het doel van de programma’s is de decaan een aantal betrouwbare hulp- middelen aan te reiken, die ingezet kunnen worden op de essentiële momenten in het keuzeproces van de leerling.

De programma's van LC-Data zijn niet methode-gebonden en kunnen naast elke vorm van leerling- en keuzebegeleiding worden toegepast. 

Wanneer leerlingen bijvoorbeeld door tijdgebrek de test niet hebben kunnen  afmaken, kunnen zij m.b.v. een meegekregen code op een later tijdstip inloggen en de test verder afmaken. 

 

BEROEPEN-INTERESSEWIJZER 

 

De interessetest BIW meet de mate van belangstelling voor 16 beroepensectoren (Theoretische leerweg) of 16 opleidingsdomeinen MBO (Gemengde en KBB leerweg) en de daaronder gerangschikte beroepen en opleidingen. 

Doelgroep: midden- en bovenbouw MAVO en VMBO.

 

HOOFDPUNTEN BEROEPEN-INTERESSEWIJZER

 

Deel I:  DE INTERESSETEST

 

 • De interessetest is een combinatie van de categorische methode (beoordeling van één beroep) en de comparatieve methode

(vergelijking en beoordeling van twee beroepen). 

Eerst geeft de leerling de mate van belangstelling aan voor 80 beroepen en vervolgens maakt hij een keuze uit 120 wisselende groepjes van twee beroepen, genomen uit de hiervoor genoemde 80 beroepen. Voor de Theoretische leerweg bestaat de test uit respectievelijk 96 en 120 vragen.

 • Er is zijn aparte vragenlijsten voor leerlingen van de Theoretische leerweg, de Gemengde lw. en de Kader-/Basis-beroepsger. leerweg.
 • Alle vragenlijsten zijn voorzien van een verklarende toelichting van de woorden die onduidelijk kunnen zijn voor leerlingen die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal.
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te
 • De testuitslag wordt eerst in delen getoond, waarna de volledige uitslag op het scherm verschijnt.
 • Deze eindscore bestaat uit een absolute score en een naar een tienpuntsschaal herleide normscore.
 • Bij de Theoretische leerweg is de uitslag ingedeeld naar onderstaande zestien beroepensectoren:

            

PROFIEL TECHNIEK                     

1. Bouwtechniek              

2. Metaaltechniek            

3. Voertuigentechniek 

4. Elektrotechniek           

5. Installatietechniek      

6. Grafimedia en Fotonica

7. Transport en logistiek

             

PROFIEL ZORG EN WELZIJN

8. Gezondheidszorg

9. Uiterlijke verzorging

10. Sociale zorg

 

PROFIEL ECONOMIE

11. Administratie   

12. Handel en Verkoop

13. Mode en Kunst

14. Horeca en Toerisme

15. Uniform en Sport

 

PROFIEL LANDBOUW

16. Landbouw en Milieu

 

 • Bij de Gemengde en Kader/Basis leerweg is de uitslag ingedeeld naar onderstaande zestien opleidingsdomeinen MBO:

 

      1. Bouw en Infra

      2. Afbouw, Hout en Onderhoud

      3. Techniek en Procesindustrie

      4. Ambacht, Laboratorium en Gezondheidstechniek

      5 . Media en Vormgeving

      6. Informatie en Communicatietechnologie

      7. Mobiliteit en Voertuigen

      8. Transport, Scheepvaart en Logistiek

      9. Handel en Ondernemerschap

    10. Economie en Administratie

    11. Veiligheid en Sport

    12. Uiterlijke Verzorging

    13. Horeca en Bakkerij

    14. Toerisme en Recreatie

    15. Zorg en Welzijn

    16. Voedsel, Natuur en Leefomgeving

                                                

 • Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.
 • De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken.
 • De leerling kan het volledig scoreformulier ook opslaan zijn e-portfolio.
 • Toelichting wordt gegeven m.b.t. eindscore-typeringen zoals uitslagen met (vrijwel) uitsluitend hoge of lage scores.
 • De eindscore wordt bewaard en kan later weer met Inlog Decaan worden geraadpleegd en afgedrukt.

 

Deel II: EEN REGISTER MET BEROEPEN / OPLEIDINGEN MBO

 

 • De leerling raadpleegt zowel opleidingen als beroepen die bij de zestien beroepensectoren of opleidingsdomeinen behoren, bij voorkeur van die sectoren/domeinen waarin hij hoog heeft gescoord.
 • Bij de te raadplegen opleidingen staat een omschrijving van de studie en een beschrijving van het werkveld van de afgestudeerde.
 • Bij de te raadplegen beroepen staat een beschrijving van het beroep.
 • Algemene informatie over de vier niveaus van het Middelbaar Beroepsonderwijs met de wettelijke doorstroomregeling naar het MBO.
 • Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor het bepalen van een definitieve keuze van het beroep of de opleiding.  
 • De mogelijkheid om online de websites van alle MBO opleidingen te bekijken.

 

BEROEPEN-GESCHIKTHEIDSWIJZER 

 

De geschiktheidstest BGW geeft een schets van tien karaktereigenschappen en doet vervolgens op grond van deze karakterschets een uitspraak over de mate van geschiktheid voor dezelfde zestien beroepensectoren of opleidingsdomeinen als van de interessetest BIW.

Doelgroep: onder- en middenbouw VMBO.

 

HOOFDPUNTEN BEROEPEN-GESCHIKTHEIDSWIJZER

 

Deel I:  DE GESCHIKTHEIDSTEST

 

 • Het testgedeelte bestaat uit 100 deels vrij persoonlijke vragen.
 • Bij de beantwoording hiervan kan de leerling kiezen uit: "Ja, dat klopt ... helemaal / een beetje"  of "Neen, dat klopt ... niet helemaal / absoluut niet".
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te
 • De testuitslag bestaat uit een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende tien eigenschappen:

 

              1.  PRAKTISCH / THEORETISCH  

              2.  ALLEEN WERKEN / MET ANDEREN WERKEN

              3.  WERKEN ONDER LEIDING / ZELFSTANDIG WERKEN

              4.  ONGEDULDIG / GEDULDIG 

              5.  SLORDIG / NAUWKEURIG

              6.  VERLEGEN / VLOT

              7.  ONHANDIG / HANDIG

              8.  AANPASSINGSVERMOGEN - / AANPASSINGSVERMOGEN + 

              9.  CONCENTRATIEVERMOGEN - / CONCENTRATIEVERMOGEN +

            10.  DOORZETTINGSVERMOGEN - / DOORZETTINGSVERMOGEN +    

                                

 • Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.
 • Op grond van het karakterprofiel dat uit de test naar voren komt, worden de geschiktheidstendensen gegeven voor dezelfde zestien beroepensectoren of opleidingsdomeinen als van de interessetest.
 • De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken.
 • De leerling kan het volledig scoreformulier ook opslaan zijn e-portfolio.
 • De testuitslag wordt bewaard en kan op elk gewenst tijdstip met Inlog Decaan worden geraadpleegd en afgedrukt.

 

Deel II: EEN REGISTER MET BEROEPEN / OPLEIDINGEN MBO

 

 • De leerling raadpleegt de opleidingen die bij de zestien beroepen- sectoren of opleidingsdomeinen behoren, bij voorkeur daar waar hij hoog heeft gescoord.
 • De lijst met te raadplegen opleidingen geeft informatie over de studie, het werkveld na de studie en de wettelijke doorstroomregeling naar het MBO.
 • De te raadplegen lijst met beroepen geeft informatie over het beroep.
 • Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor een positieve versterking van het karakterprofiel. 
 • Na afsluiting de mogelijkheid om de websites van alle MBO instellingen te bezoeken.

     

LEERWEGWIJZER

 

Theoretische Leerweg

 

De leerling maakt een korte interessetest en vaardigheidstest en raadpleegt  de opleidingsmogelijkheden van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Vervolgens kiest hij een profiel en tot slot volgt de keuze van het vakkenpakket, waarbij hij een keuze maakt uit de verplichte en vrije vakken die de school aanbiedt. 

Doelgroep: middenbouw VMBO.

 

HOOFDPUNTEN LEERWEGWIJZER THEORETISCHE LEERWEG

 

Deel I: Keuze van het profiel

 

 • Korte interessetest: de leerling geeft bij veertig vragen de mate van belangstelling aan voor beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de vier profielen.
 • Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij veertig vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de 4 profielen.
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te
 • Daarna de mogelijkheid de beroepen en opleidingen te raadplegen die horen bij de vier profielen.
 • Nadat de leerling zich een beeld heeft gevormd van de opleidingen die horen bij de vier profielen, geeft hij de mate van belangstelling aan voor elk van deze vier opleidingsgebieden.
 • Na de interessetest, de vaardigheidstest en het raadplegen van de opleidingen, verschijnen per profiel de waarderingsscores voor deze drie onderdelen, op grond waarvan de leerling een keuze maakt voor één van de vier profielen: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw.

Deel II: Invulling van het vakkenpakket 

  

 • Eerst verschijnen de vakken van het algemene deel, waar de leerling een keuze maakt uit een kunstvak.
 • Dan worden de profiel-verplichte vakken getoond, waar de leerling eveneens een keuze moet maken (m.u.v. de sector Techniek).
 • Tot slot kiest de leerling 2 vakken in het vrije deel.
 • Met Inlog Decaan kan het aanbod van vakken worden afgestemd op de schoolsituatie.
 • De leerling kan het volledig gekozen vakkenpakket afdrukken in de vorm van een volledig scoreformulier.
 • Het volledige scoreformulier kan de leerling ook opslaan zijn e-portfolio.
 • Scores en keuzes worden bewaard, zodat deze met Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt.
 • Met Inlog Decaan kan een volledig overzicht worden verkregen van de keuze-totalen van leerweg, profiel en vakken, gerangschikt naar leerjaar, klas of datum.
 • Na afsluiting de mogelijkheid om de websites van alle MBO instellingen te bezoeken.

 

Gemengde, Kader- en Basisberoepsgerichte Leerweg

 

Na de keuze van een leerweg en een van de tien profielen, maakt hij een korte interessetest en vaardigheidstest en raadpleegt de opleidingsdomeinen van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Vervolgens kiest de leerling - afhankelijk van het gekozen profiel - nul, een of twee vakken in het profielverplichte deel en rondt de invulling van het vakkenpakket af met de keuze van door de school aangeboden vakken in het vrije deel. 

De beide testen zijn bedoeld als ondersteuning en leidraad bij het invullen van het vakkenpakket.

Doelgroep: middenbouw VMBO.

 

 

HOOFDPUNTEN LEERWEGWIJZER GEMENGDE EN K/B LEERWEG       

   

Deel I: Belangstellings- en vaardigheidstest

 

 • Korte interessetest: de leerling geeft bij achtenveertig vragen de mate van belangstelling aan voor beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de zestien opleidingsdomeinen MBO.
 • Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij achtenveertig vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de zestien opleidingsdomeinen MBO.
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te
 • Mogelijkheid de omschrijvingen te raadplegen die horen bij de verschillende domeinen.
 • Na de interessetest, de vaardigheidstest en het raadplegen van de domeinen, verschijnen per domein de waarderingsscores van beide testen.
 • Op grond van de behaalde scores kiest de leerling de drie opleidingsdomeinen MBO die hem het meest interessant lijken. Deze domeinen kunnen mede bepalend zijn voor de invulling van het vakkenpakket.

 

Deel II: Invulling van het vakkenpakket 

  

 • Eerst verschijnen de vakken van het algemene deel, waar de leerling een keuze moet maken uit een kunstvak.
 • Dan worden de profiel-verplichte vakken getoond, waar de leerling – afhankelijk van het gekozen profiel - keuze moet maken.
 • Tot slot kiest de leerling vakken in het vrije deel. 
 • Aan het eind van de test kan de leerling zowel de beroepen als de MBO opleidingen raadplegen, die beide gerangschikt zijn volgens de 16 MBO
 • Met Inlog Decaan kan het aanbod van vakken worden afgestemd op de schoolsituatie.
 • De leerling kan het volledig gekozen vakkenpakket afdrukken in de vorm van een volledig scoreformulier.
 • Het volledige scoreformulier kan de leerling opslaan zijn e-portfolio.
 • Scores en keuzes worden bewaard, zodat deze met Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt.
 • Met Inlog Decaan kan een volledig overzicht worden verkregen van de keuze-totalen van leerweg, profiel en vakken, gerangschikt naar leerjaar,   klas of datum. 
 • Na afsluiting de mogelijkheid om online de websites van alle MBO instellingen te bezoeken.