Programma's HAVO/VWO

Deze programma’s  zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van HAVO en VWO. Daarnaast worden de testen toegepast bij studenten in het HBO en WO, die tijdens hun studie van keuze willen veranderen.

De programma’s hebben een heldere en doorzichtige structuur, waardoor leerlingen en studenten zonder enige uitleg vooraf zelfstandig aan de slag kunnen. 

Het volledige software-pakket  van LC-DATA is ingedeeld in een tweetal licenties: een voor het VMBO met doorstroom naar HAVO of  MBO en een voor HAVO/VWO met doorstroom naar HBO en WO. Elke licentie omvat een interessetest, een geschiktheidstest en een leerweg-/profielkeuze-programma.

Het doel van de programma’s is de decaan een aantal betrouwbare hulp- middelen aan te reiken, die ingezet kunnen worden op de essentiële momenten in het keuzeproces van de leerling. 

De programma's van LC-Data zijn niet methode-gebonden en kunnen naast elke vorm van leerling- en keuzebegeleiding worden toegepast.

 

Wanneer leerlingen bijvoorbeeld door tijdgebrek de test niet hebben kunnen  afmaken, kunnen zij m.b.v. een meegekregen code op een later tijdstip inloggen en de test verder afmaken. 

  

STUDIE-INTERESSEWIJZER

 

De interessetest SIW meet de mate van belangstelling voor vijftien  beroepensectoren en de daaronder gerangschikte studies HBO en WO, ingedeeld naar de vier profielen Tweede Fase V.O. 

Doelgroep : midden- en bovenbouw HAVO-VWO.

 

HOOFDPUNTEN STUDIE - INTERESSEWIJZER

 

Deel I: DE INTERESSETEST

 

 • De test is een combinatie van de categorische methode (beoordeling van één beroep) en de comparatieve methode (vergelijking en beoordeling van twee beroepen). Eerst geeft de leerling de mate van interesse voor 105 beroepen aan en vervolgens maakt hij een keuze uit 105 wisselende groepjes van twee beroepen en geeft voor het gekozen beroep ook zijn mate van belangstelling aan.
 • Elk beroep wordt vergezeld van een omschrijving.
 • Er is een aparte vragenlijst voor HAVO en een voor VWO.
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te
 • De testuitslag verschijnt in drie stappen: eerst worden de gemiddelden van de vier profielen getoond. Daarna verschijnen per profiel de deelscores en tot slot komt de volledige uitslag op het scherm.
 • Deze eindscore bestaat uit een absolute score en een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende vijftien beroepensectoren, ingedeeld volgens de vier profielen Tweede Fase :

 

PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

1. Techniek – Natuurwetenschap           

 

PROFIEL NATUUR EN GEZONDH.

2. Agrarisch - Milieu

3. Gezondheidszorg

 

PROFIEL ECONOMIE EN MIJ.

4. Toerisme - Recreatie               

5. Horeca  -Huishoudelijke Dienst

6. Handel - Economie                   

7. Vervoer - Verkeer                      

8. Administratie                              

9. Bestuur - Beleid                         

 

PROFIEL CULTUUR EN MIJ.

10. Sociaal - Maatschappelijk 

11. Onderwijs

12. Sport - Politie - Militair

13. Communicatie - Reclame

14. Documentatie - Talen

15. Artistiek - Beeldende Kunst

 

 • Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.
 • De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken.
 • De leerling kan het volledig scoreformulier opslaan in zijn e-portfolio.
 • De eindscore wordt bewaard en kan later weer met Inlog Decaan worden geraadpleegd en afgedrukt.
 • Toelichting wordt gegeven m.b.t. eindscore-typeringen zoals uitslagen met (vrijwel) uitsluitend hoge of lage scores.

 

Deel II: EEN REGISTER MET STUDIES HBO - WO

 

 • Het register bestaat uit twee groepen studies: 2-jarige studies, afgesloten met een associate degree en 3- of 4-jarige studies, afgesloten met een bachelor degree.
 • De leerling raadpleegt van de vijftien beroepensectoren bij voorkeur die opleidingen/studies HBO - WO waarvoor hij een hoge score heeft behaald en/of de daaronder gerangschikte lijst met
 • Elke opleiding wordt omschreven en bij elke opleiding staat een beschrijving van het werkveld voor de afgestudeerde.
 • Bij elke opleiding worden de instroomeisen voor HBO en WO
 • Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor het bepalen van een definitieve keuze van de vervolgopleiding of studie.
 • Na afsluiting de mogelijkheid online in te loggen op de websites van alle HBO en WO instellingen.

 

 

STUDIE-GESCHIKTHEIDSWIJZER 

        

De geschiktheidstest SGW geeft een schets van tien karaktereigenschappen en doet vervolgens een uitspraak over de mate van geschiktheid voor dezelfde vijftien beroepensectoren als van de interessetest SIW. 

Doelgroep: middenbouw HAVO–VWO.

 

HOOFDPUNTEN STUDIE – GESCHIKTHEIDSWIJZER

 

Deel I:  DE GESCHIKTHEIDSTEST

 

 • Het testgedeelte bestaat uit 100 deels vrij persoonlijke vragen.
 • Bij de beantwoording hiervan kan de leerling kiezen uit: "Ja, dat klopt ... helemaal / een beetje"  of "Nee, dat klopt ... niet helemaal / absoluut niet".
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.
 • De testuitslag bestaat uit een naar een tienpuntsschaal herleide normscore m.b.t. de volgende tien eigenschappen:

             

1.  PRAKTISCH / THEORETISCH  

2.  ALLEEN WERKEN / MET ANDEREN WERKEN

3.  WERKEN ONDER LEIDING / ZELFSTANDIG WERKEN

4.  ONGEDULDIG / GEDULDIG 

5.  SLORDIG / NAUWKEURIG

6.  VERLEGEN / VLOT

7.  ONHANDIG / HANDIG

8.  AANPASSINGSVERMOGEN  - / AANPASSINGSVERMOGEN + 

9.  CONCENTRATIEVERMOGEN - / CONCENTRATIEVERMOGEN +

10.  DOORZETTINGSVERMOGEN - / DOORZETTINGSVERMOGEN +

                                                

 • Na de eindscore volgt een uitspraak over het zelfbeeld van de leerling.
 • Op grond van het karakterprofiel dat uit de test naar voren komt, wordt de mate van geschiktheid gegeven voor dezelfde vijftien beroepensectoren als van de interessetest SIW.
 • De leerling kan een volledig scoreformulier afdrukken.
 • De leerling kan het volledig scoreformulier opslaan in zijn e-portfolio.
 • De testuitslag wordt bewaard en kan later weer met Inlog Decaan worden geraadpleegd en afgedrukt.

 

Deel II:  EEN REGISTER MET OPLEIDINGEN HBO-WO

 

 • Het register bestaat uit twee groepen studies: 2-jarige studies, afgesloten met een associate degree en 3- of 4-jarige studies, afgesloten met een bachelor degree
 • De leerling raadpleegt opleidingen HBO en WO die bij de betreffende beroepensectoren behoren, bij voorkeur van die sector(en) waarin hij hoog heeft gescoord.
 • bij de opleidingen verschijnt de volgende informatie :
  • omschrijving van de opleiding              
  • beschrijving van het werkveld              
  • instroomeisen voor HBO en WO           
 • Als afsluiting van het programma worden adviezen gegeven voor een positieve versterking van het karakterprofiel.
 • Na afsluiting de mogelijkheid de websites van alle HBO en WO instellingen te bezoeken.

 

PROFIELWIJZER 

 

Na het maken van een korte interessetest en vaardigheidstest en na het raadplegen van studies HBO-WO, kiest de leerling een profiel en vult dit aan met een of meer vakken in het vrije deel.

Doelgroep: middenbouw HAVO – VWO.

 

HOOFDPUNTEN PROFIELWIJZER

 

Deel I: DE KEUZE VAN HET PROFIEL

 

 • In de inleiding van Profielwijzer wordt uitleg gegeven over de profielkeuze in de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs (HAVO en VWO).
 • Korte interessetest: de leerling geeft bij dertig vragen de mate van belangstelling aan voor beroepsmatige werkzaamheden, gerelateerd aan de vier profielen.
 • Korte vaardigheidstest: de leerling geeft bij dertig vragen de mate van vaardigheid aan m.b.t. persoonlijke bezigheden, eveneens gerelateerd aan de vier profielen.
 • Bij elke testvraag bestaat de mogelijkheid om het antwoord te corrigeren.
 • Mogelijkheid de HBO-WO-studies te raadplegen. Deze zijn gerangschikt naar de vier profielen en gesplitst in twee groepen: 2-jarige studies met als afsluiting een associate degree en 3- of 4-jarige studies afgesloten met een bachelor degree.
 • Deze studies zijn voorzien van een omschrijving van de studie zelf en van het werkveld. Tevens worden de instroomeisen voor HBO en WO vermeld.
 • Nadat de leerling zich een beeld heeft gevormd van de opleidingen die horen bij de vier profielen, geeft hij de mate van belangstelling aan voor elk van de opleidingsgebieden behorende bij de vier profielen.
 • Na de interessetest, de vaardigheidstest en het raadplegen van de opleidingsgebieden, verschijnen per profiel de scores voor deze drie onderdelen, op grond waarvan de leerling een keuze maakt voor één van de vier profielen.

 

DEEL II: DE INVULLING VAN HET VAKKENPAKKET

 

 • Allereerst verschijnen de vakken van het algemene deel, waarin de VWO-leerling nog een MVT of La/Gr (gymnasium) moet kiezen.
 • Daarna worden de profiel-verplichte vakken getoond, waarbij de leerling in elk profiel nog 1, 2 of 3 extra keuzes maakt, afhankelijk van het gekozen profiel.
 • Tot slot kiest de leerling in het vrije deel nog minimaal 1 examenvak evt. verder aangevuld met onderdelen ter beoordeling van de school.
 • Met Inlog Decaan kan het aanbod van vakken worden afgestemd op de schoolsituatie.
 • Tijdens het invullen van het vrije deel kan de leerling informatie opvragen over zowel het betreffende vak als de toegangseisen vervolgstudies HBO en WO.
 • Scores, gekozen profiel en vakken kunnen op een apart scoreformulier worden afgedrukt.
 • Scores, profiel en vakken worden bewaard, zodat deze met Inlog Decaan op elk gewenst tijdstip kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt.
 • De leerling kan het volledig scoreformulier opslaan in zijn e-portfolio.
 • Ook kan met Inlog Decaan een volledig overzicht worden verkregen van   de keuze-totalen per profiel of vak, gerangschikt  naar klas, afdeling        (Havo of Vwo) of datum.
 • Na afsluiting de mogelijkheid online de websites van alle HBO en WO instellingen te bezoeken.